புதன் வாழ்க..!


உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்தை வைத்து தினசரி பலன்.


இன்றைய பலன். 
11, அக்டோபர் 2016


Daily Alphabetical Prediction of your names first letter


Today Prediction
11, October, 2016


A,,I,M,Q- : Success                :வெற்றி. 
B,H,R       :  Money Making  :தனம்
C,S           :  Good Health.      :நலம்
D,J.          :  Anger.                  :கோபம்,
E,K,X       : Peace                    :அமைதி                                                          
F,G,P.     :  Talent.                  :திறமை.                  
L,Y           :  profit.                    :லாபம்.
N,T.         :  Delay.                    :தாமதம்
O,Z.         : Competition          :போட்டி.
U,V,W.    : Benefit                    :நன்மை.