எந்த ஒரு வேலையும்  தடையில்லாமல் இருக்க குல தெய்வ வழிபாடு மிக முக்கியம்
குல தெய்வம் தெரியாதவர்கள் அவரவர் ஜாதகம் மூலமாக தெரிவிக்கப்படும் .

தொடர்பு கொள்ளவும்; bhudhanvazhga@gmail.com


Worship of Family God is very important for each and every movements of your work
Don't you know you family God. we will tell you by your horoscope.

Please contact : bhudhanvazhga@gmail.com