உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்தை வைத்து தினசரி பலன்.
இன்றைய பலன். 
17, அக்டோபர் 2016
Daily Alphabetical Prediction of your names first letter
Today's Prediction
17, October, 2016
A,,I,M,Q : greatness பெருமை
B,H,R       : Benefit   அனுகூலம்
C,S           : Godspeed ஜெயம்
D,J.          :  Competition   போட்டி
E,K,X       : Discretion   விவேகம்
F,G,P.     : Oblivion    மறதி
L,Y           :  Success   வெற்றி
N,T.         :  retardation  தாமதம்
O,Z.         : Boasts  வீம்பு
U,V,W.    : exhaustion சோர்வு
Give yours  Suggestions

bhudhanvazhga@gmail.com