உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்தை வைத்து தினசரி பலன்.
இன்றைய பலன். 
14, அக்டோபர் 2016
Daily Alphabetical Prediction of your names first letter
Today's Prediction
14, October, 2016
A,,I,M,Q : Benefitநன்மை 
B,H,R       : Excited  உற்சாகம்
C,S           :  Peaceful அமைதி
D,J.          :  Gain. ஆதாயம்
E,K,X       :  expense   செலவு
F,G,P.     :   profit.  லாபம்
L,Y           :  Patience   பொறுமை
N,T.         :  Good Deed நற்செயல்.
O,Z.         : Prudence    விவேகம்.
U,V,W.    : Friendly நட்பு

Give yours  Suggestions

bhudhanvazhga@gmail.com