உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்தை வைத்து தினசரி பலன்.
இன்றைய பலன். 
15, அக்டோபர் 2016
Daily Alphabetical Prediction of your names first letter
Today's Prediction
15, October, 2016
A,,I,M,Q : Angry கோபம்
B,H,R       : Friendly நட்பு
C,S           :  Tribulation சோதனை
D,J.          :  Effort முயற்சி
E,K,X       :  Success   வெற்றி
F,G,P.     :   Benefit  அனுகூலம்
L,Y           :  Serene   சாந்தம்
N,T.         :  Glory பெருமை
O,Z.         : Fear   அச்சம்
U,V,W.    : Obstacle தடங்கல்


Give yours  Suggestions

bhudhanvazhga@gmail.com