உங்கள் பெயரின் முதல் எழுத்தை வைத்து தினசரி பலன்.
இன்றைய பலன். 
13, அக்டோபர் 2016
Daily Alphabetical Prediction of your names first letter
Today Prediction
13, October, 2016
A,,I,M,Q : Love  அன்பு
B,H,R       :  Friendly  நட்பு
C,S           :  Comfort. சுகம்
D,J.          :  Anger. கோபம்,
E,K,X       :  Guts   சுபம்.
F,G,P.     :   Talent.  வீரம்
L,Y           :  Credited   வரவு
N,T.         :  Glory புகழ்
O,Z.         : Tranquillity    சாந்தி
U,V,W.    : Pleasure  கீர்த்தி